เอกราชสฺส ภาโว = เอกรชฺชํ แจกเหมือน กุล [เอกราช + ณฺย ลบ ณฺ เหลือไว้แต่ ย แปลง ช กับ ย เป็น ชฺช รัสสะ อา ที่ รา เป็น อ ได้รูปเป็น เอกรชฺช]