เอกาลงฺการํ ว.,นปุ. (จกฺกวาฬคพฺภํ) อ. ห้องแห่งจักรวาล มีเครื่องประดับอย่างเดียวกัน เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า เอโก