เอตาทิสิกาย ว.,อิต. (รตฺติยา) ในราตรี อันปรากฏดุจราตรีนี้, อันเช่นกับด้วยราตรีนี้ เป็นตติยา