เอตฺตกมตฺเตน ว.,นปุ. (การเณน) ด้วยเหตุ สักว่าความรู้อันมีประมาณเท่านี้ [ธ.๗: สมฺพหุลภิกฺขุวตฺถุ หน้า ๕๖] เป็นสัมภาวนบุพพบท กัมมธารยสมาส มี ก ปัจจัยในสังขยาตัทธิต และ