เอตฺถาติ คมฺภีรวตฺตนี (วีถิ) เกวียน ย่อมเป็นไป ในนํ้าอันลึก ที่ถนนนั่น เหตุนั้น ถนนนั่น ชื่อว่า คมฺภีรวตฺตนีๆ เป็นที่เป็นไปในนํ้าอันลึก