เอตฺโต อัพ. จาก – นี้ มาจาก เอต ศัพท์ ลง โต ปัจจัย แปลง เอต เป็น เอ ซ้อน ตฺ สำเร็จรูปเป็น เอตฺโต เป็นเครื่องหมายปัญจมีวิภัตติ แปลว่า จาก เป็น