เอวมาทิก ว. อันมีอาทิอย่างนี้ (อันมีอย่างนี้เป็นอาทิ) ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. เอวมาทิโก