เอวมาทิ ว. อันมีอาทิอย่างนี้ (อันมีอย่างนี้เป็นอาทิ) นปุ. แจกเหมือน อกฺขิ เช่น ป.เอก. เอวมาทิ