เอวรูป ว. อันมีอย่างนี้เป็นรูป เป็นฉัฏฐีตุลยาธิ-กรณพหุพพิหิสมาส ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. เอวรูโป (ปุคฺคโล) อ. บุคคล ผู้มีอย่างนี้เป็นรูป วิ.ว่า เอวํ รูปํ ยสฺส โส เอวรูโป (ปุคฺคโล) [ลบนิคคหิตของศัพท์หน้า] อย่างนี้ เป็นรูป