เอสาน ก. แสวงหาอยู่ อิส ธาตุ ในความแสวงหา + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + มาน ปัจจัย วิการ อิ ที่ อิส ธาตุเป็น เอ อาเทส มาน เป็น อาน ได้รูปเป็น เอสาน ดู อนิจฺฉมาน