แจกเหมือน กญฺา เช่น ป.พหุ. โอวาทคาถา อ. พระคาถาอันเป็นพระโอวาท ท. เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า โอวาทา คาถา = โอวาทคาถา