แจกเหมือน กญฺา เช่น ป.เอก. อาณา อ. การสั่งบังคับ มาจาก อาณ ธาตุ ในความบังคับ + อ ปัจจัย ลง อา เครื่องหมายอิตถีลิงค์ ได้รูปเป็น อาณา แปลว่า การบังคับ, การสั่งบังคับ เป็น