แจกเหมือน นารี เช่น ทุ.เอก. อุปฺปลวณฺณาเถรึ ซึ่งพระเถรีชื่อว่าอุบลวรรณา เป็นวิเสสนบุพพบท