แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. กุลุปกเถรํ ซึ่งพระเถระผู้เข้าถึงซึ่งตระกูล เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส มี กฺวิ ปัจจัย กัตตุรูป กัตตุสาธนะ