แจกเหมือน ปุริส เช่น ทุ.เอก. กุหกพฺราหฺมณํ ซึ่งพราหมณ์ผู้หลอกลวง เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า กุหโก พฺราหฺมโณ =