แจ่มแจ้ง + เณ ปัจจัย ในเหตุกัตตุวาจก + ยุ ปัจจัย พฤทธิ อู ต้นธาตุเป็น โอ แล้วแปลง โอ เป็น อว เป็น อาวิภว + เณ + ยุ ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย