แปลง ช เป็น ค ได้รูปเป็น อาโยค แปลว่า ความประกอบโดยเอื้อเฟื้อ เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า อาทเรน ยุญฺชนํ = อาโยโค ความประกอบ โดยเอื้อเฟื้อ ชื่อว่า อาโยโคๆ ความประกอบ