แปลง อิ เป็น เอ ลบ ณ เหลือไว้แต่ อาปย เป็น เข + อาปย ลบสระหลัง คือ อา ที่ อาเป แปลง อุํ เป็น อึสุ สำเร็จรูปเป็น เขปยึสุํ