แปลว่า ความสำเร็จ เป็นภาวรูป ภาวสาธนะ วิ.ว่า อิชฺฌนํ = อิทฺธิ ความสำเร็จ ชื่อว่า อิทฺธิๆ ความสำเร็จ