แปลว่า สึก + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ตุํ ปัจจัย ซ้อน ปฺ หน้า ป แปลง ว แห่ง วช ธาตุ เป็น พ ซ้อน พฺ หน้า พ ด้วยอำนาจ เณ ปัจจัย ทีฆะ อ ต้นธาตุเป็น อา ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น อุปฺปพฺพาเชตุํ ดู อกฺโกสิตุํ