แปลว่า เป็นเครื่องประทุษร้าย เป็นกัตตุรูป กรณสาธนะ วิ.ว่า ทุสฺสติ เอตายาติ โทสา (อิจฺฉา) หมู่สัตว์ ย่อมประทุษร้าย ด้วยความอยากนั่น เหตุนั้น ความอยากนั่น ชื่อว่า โทสาๆ เป็นเครื่องประทุษร้าย