และอสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อ.ทิคุ.วิ. เอโก มาโส = เอกมาโส อ.ทิคุ.วิ. เทฺว มาสา = ทฺวิมาสา