และ ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธิต เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ นบุพ.พหุพ.วิ. นตฺถิ ตสฺส โรโคติ อโรโค (ปุคฺคโล) ณฺย.ภาว.วิ.