แล้วซึ่งท่อน ณฺย.ภาว.วิ. ขณฺฑิตสฺส ภาโว = ขณฺฑิจฺจํ [ขณฺฑิต + ณฺย ลบ ณฺ เหลือไว้แต่ ย แปลง ต กับ ย เป็น จฺจ ได้รูปเป็น ขณฺฑิจฺจ] ฉ.ตุล.วิ. ขณฺฑิจฺจํ อาทิ เยสํ ตานิ ขณฺฑิจฺจาทีนิ