แล้ว อา + กิร ธาตุ ในความเรี่ยราย, ความโปรย, ความเกลี่ย, ความเกลื่อนกล่น + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + อี อัชชัตตนีวิภัตติ รัสสะ อี เป็น อิ สำเร็จรูปเป็น อากิริ