แว่นแคว้นชื่อว่ากุรุโดยปกติ เป็นกัตตุรูป กัตตุสาธนะ ลงในอรรถแห่งตัสสีละ มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ วิ.บุพ.กัม.วิ. กุรุ รฏฺํ = กุรุรฏฺํ ณี.กัต.กัต.วิ.