แห่งบุคคลผู้จมลงสู่อาการอันบัณฑิตเกลียดแล้ว [นิยมแปลเอาความว่า ความเกียจคร้าน, ความเป็น