โกญฺจสกุณ น.,ปุ. นกกระเรียน แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. โกญฺจสกุโณ อ. นกกระเรียน ถ้าแปลว่า นกชื่อว่ากระเรียน เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า โกญฺโจ สกุโณ = โกญฺจสกุโณ