โกฏิ ๓ น.,อิต. ที่สุด, ปลาย, เงื่อนปลาย แจกเหมือน รตฺติ เช่น ป.เอก. โกฏิ อ. ที่สุด ทุ.เอก. โกฏึ ซึ่งเงื่อนปลาย