โกฏฺเฏนฺต ก. ตำอยู่, ซ้อมอยู่, ทุบอยู่ โกฏฺฏ ธาตุ ในความตำ + เณ ปัจจัย ในกัตตุวาจก + อนฺต ปัจจัย ลบ ณ เหลือไว้