โกธมตฺต ว. สักว่าความโกรธ นปุ. แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. โกธมตฺตํ (การณํ) อ. เหตุ สักว่าความโกรธ เป็นสัมภาวนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า โกโธ อิติ มตฺตํ = โกธมตฺตํ (การณํ)