โกสชฺช น.,นปุ. ความเกียจคร้าน, ความเป็นแห่งบุคคลผู้เกียจคร้าน แจกเหมือน กุล เช่น ป.เอก. โกสชฺชํ อ. ความเกียจคร้าน, อ. ความเป็นแห่งบุคคลผู้เกียจคร้าน คำว่า โกสชฺช มาจาก กุสีท ศัพท์ + ณฺย ปัจจัย ในภาวตัทธิต ด้วยอำนาจ