โกสมฺพี น.,อิต. โกสัมพี แจกเหมือน นารี เช่น ส.เอก. โกสมฺพิยํ ในเมืองโกสัมพี เฉพาะปัญจมีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ ลง โต ปัจจัย เป็น โกสมฺพิโต