โทมนสฺโส (กุมาโร) อ. กุมาร ผู้มีความโทมนัสอันเกิดขึ้นแล้ว [ธ. ๖: อนิตฺถิคนฺธกุมาร- หน้า ๑๔๘] เป็นจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส วิ.ว่า อุปฺปนฺนํ