โอกิริตฺวา ก. เกลี่ยลงแล้ว โอ บทหน้า + กิร ธาตุ ในความเรี่ยราย, ความโปรย + ตฺวา ปัจจัย ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น โอกิริตฺวา