โอฏฺโคณาทีหิ ว.,ปุ. (สตฺเตหิ) ด้วยสัตว์ ท. มีอูฐและโคเป็นต้น เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส มีอสมาหารทวันทวสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ อ.ทวัน.วิ. โอฏฺโ จ โคโณ จ = โอฏฺโคณา ฉ.ตุล.วิ. โอฏฺโคณา อาทโย เยสํ เต โอฏฺโคณาทโย (สตฺตา)