โอนตสรีร ว. มีสรีระอันน้อมลงแล้ว เป็นฉัฏฐีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส ปุ. แจกเหมือน ปุริส เช่น ป.เอก. โอนตสรีโร (ราชา) อ. พระราชา