โอภาเสตฺวา ก. ยัง…ให้สว่างแล้ว โอ บทหน้า + ภาส ธาตุ ในความสว่าง + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ตฺวา