โอภิชฺชิตฺวา ก. หดแล้ว โอ บทหน้า + ภิท ธาตุ ในความทำลาย ลง ย ปัจจัยในหมวด ทิว ธาตุ กัตตุวาจก แปลว่า แตก, หด + ตฺวา ปัจจัย ลง อิ อาคม แปลง ท กับ ย เป็น ชฺช สำเร็จรูปเป็น โอภิชฺชิตฺวา