โอรมาม ก. (มยํ อ. เรา ท.) จงงด โอ บทหน้า + รม ธาตุ ในความยินดี มี โอ อยู่หน้า แปลว่า งด + อ ปัจจัยในกัตตุวาจก + ม วัตตมานาวิภัตติ ม อยู่หลัง ทีฆะ อ ที่สุดธาตุเป็น อา สำเร็จรูปเป็น โอรมาม