โอสานทิวส น.,ปุ. วันอันเป็นที่สุดลง แจกเหมือน ปุริส เช่น ส.เอก. โอสานทิวเส ในวันอันเป็นที่สุดลง เป็นวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส วิ.ว่า