โอโลกิตกฺขณ น.,ปุ. ขณะแห่ง…อัน… แลดูแล้ว แจกเหมือน ปุริส เช่น ส.เอก. โอโลกิตกฺขเณ ในขณะแห่ง…อัน… แลดูแล้ว เป็นฉัฏฐีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า โอโลกิตสฺส ขโณ = โอโลกิตกฺขโณ [ซ้อน กฺ]