โอโลกิต ก. อัน…แลดูแล้ว โอ บทหน้า + โลก ธาตุ ในความแลดู + ต ปัจจัย ลง อิ อาคม ได้รูปเป็น โอโลกิต ดู อกต