โอโลเกตุํ น. อ. อันอัน…แลดู, เพื่ออันแลดู โอ บทหน้า + โลก ธาตุ ในความแลดู + เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก +