โอโลเกตุ ก. (เช่น มหาชโน อ. มหาชน) จงแลดู โอ บทหน้า + โลก ธาตุ ในความแลดู + เณ ปัจจัยในกัตตุวาจก + ตุ ปัญจมีวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น โอโลเกตุ