โอ บทหน้า + วท ธาตุ ในความกล่าว มี โอ อยู่หน้า แปลว่า กล่าวสอน + ตุํ ปัจจัย ลง อิ อาคม สำเร็จรูปเป็น โอวทิตุํ ดู อกฺโกสิตุํ