ในกัตตุวาจก + สฺสาม ภวิสสันติวิภัตติ รัสสะ อี ที่ นี เป็น อิ แล้ววิการ อิ เป็น เอ สำเร็จรูปเป็น