ในความสว่าง + เณ ปัจจัยในเหตุกัตตุวาจก + ติ วัตตมานาวิภัตติ ลบ ณ เหลือไว้แต่ เอ สำเร็จรูปเป็น โอภาเสติ