ในปุงลิงค์ ลง ส จตุตถีวิภัตติ ฝ่ายเอกวจนะ แปลง อ กับ ส เป็น อาย สำเร็จรูปเป็น เอตทตฺถาย เป็นจตุตถีตัปปุริสสมาส วิ.ว่า เอตสฺส (นิวาสน