ในภาวตัทธิต มีวิเสสนบุพพบท กัมมธารยสมาส และจตุตถีตุลยาธิกรณพหุพพิหิสมาส เป็นภายใน มีวิเคราะห์ตามลำดับ ดังนี้ วิ.บุพ.กัม.วิ. พหุ มาโน